KẾ HOẠCH TUẦN

Lượt xem:

Đọc bài viết

                      Lịch công tác tuần năm học 2019-2020

               Quý thầy cô click vào link dưới để xem chi tiết

TUẦN 1         TUẦN 2            TUẦN 3           TUẦN 4           TUẦN 5

TUẦN 6         TUẦN 7            TUẦN 8           TUẦN 9           TUẦN 10

TUẦN 11      TUẦN 12           TUẦN 13         TUẦN 14         TUẦN 15

TUẦN 16      TUẦN 17           TUẦN 18         TUẦN 19         TUẦN 20

TUẦN 21      TUẦN 22           TUẦN 23         TUẦN 24         TUẦN 25

TUẦN 26      TUẦN 27           TUẦN 28         TUẦN 29         TUẦN 30

TUẦN 31      TUẦN 32           TUẦN 33         TUẦN 34         TUẦN 35

TUẦN 36      TUẦN 37           TUẦN 38         TUẦN 39         TUẦN 40

                        

«Kế hoạch tuần năm học 2018-2019»